December 25th, 2006

  • miritxu

(no subject)

NewS
[5]Koyama Keiichiro
[5]Kusano Hironori
[6]Masuda Takahisa
[5]Kato Shigeaki
[7]Tegoshi Yuya
[4]Yamashita Tomohisa

Kanjani8
[6]Subaru Shibutani
[3]Maruyama Ryuhei
[3]Ohkura Tadayoshi
[3]Murakami Shingo
[4]Yasuda Shota
[3]Yokoyama Yu

K8 & NewS
[5]Nishikido Ryo
[3]Uchi Hiroki


Preview:Collapse )